Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať, že v našej spoločnosti NABAL s.r.o. bude v dňoch od 22.07.2024 do 30.07.2024 letná dovolenka. Počas tohto týždňa nebude fungovať výroba, sklad ani expedície objednávok. Všetky došlé objednávky budú vyexpedované k Vašej spokojnosti v stredu 31.07.2024. Ďakujeme za pochopenie

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
1 .VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce
z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

I. Základné údaje

Predávajúcim: NABAL s.r.o, SNP 1201/18, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 50 974 459
DIČ: 2120552115
IČ DPH: SK2120552115
Číslo účtu: IBAN: SK11 7500 0000 0040 2593 9258
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo 68420/L

Kontaktné údaje:
tel: +421 917 777 738
e-mail: objednavky@nabal.sk
(ďalej len „predávajúci“)
a
kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
so sídlom v Žiline
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 fax. č. 041/763 21 39
e-mail: za@soi.sk

Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností:
NABAL s.r.o, SNP 1201/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO 50 974 459, e-mail: objednavky@nabal.sk

2. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy sú len položky tovarov a služieb (produktov) výslovne uvedené v kúpnej
zmluve – objednávke. Množstvo, vlastnosti, ceny, a ostatné údaje obsiahnuté na www stránke
predávajúceho sú záväznými údajmi.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať:
– produkt bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh,
– produkt vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že
súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú
vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú
prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá produkt prezentovaný na predmetnej
internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi
predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii produktu.

3. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným
potvrdením a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj
pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa
§ 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej
na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo
dňa prevzatia produktu.
Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu produktu “na objednávku”,
ktorý bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením
produktu došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky
zaobstaravacích nákladov produktu.
Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
– objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný
kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.).
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že
predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne
od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred
všeobecnými obchodnými podmienkami.

4. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy
kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu alebo vo
forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo
vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka“).
2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické, alebo emailové
potvrdenie alebo potvrdenie prostredníctvom súkromnej správy predávajúcim kupujúcemu o
akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim označené ako
„potvrdenie objednávky“.
3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii produktu, ktorého predaj
je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene produktu a/alebo iných služieb, názov a údaje o
mieste, kde a ako má byť produkt dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne dodania
produktu, prípadne iné údaje.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

1. Predávajúci je povinný:
a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu produkt v dohodnutom
množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho
uchovanie a ochranu,
b. zabezpečiť, aby dodaný produkt spĺňal povinnosti ustanovené v platných právnych predpisoch
SR,
c. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s produktom v písomnej alebo aj elektronickej podobe
všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie produktu a ďalšie doklady predpísané platnými
právnymi predpismi (údaje o vlastnostiach produktu, návody na montáž, obsluhu, použite, údržbu,
bezpečnostné upozornenia v slovenskom jazyku, formulár na odstúpenie od zmluvy, záručný list/ak
je požadovaný spotrebiteľom, resp. ak predávajúci poskytne dlhšiu záručnú dobu ako je zákonná
záručná doba/ doklad o kúpe produktu).
2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný
produkt.

6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy v lehote do
štrnástich dní (Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho) odo dňa prevzatia produktu alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

2. Spotrebiteľ:
a. prevezme zakúpený alebo objednaný produkt,
b. zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na
doručenie produktu,
c. potvrdí prevzatie produktu emailom, svojím podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby.

3. Spotrebiteľ má právo na dodanie produktu v množstve, kvalite, termíne spôsobom a mieste
dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

7. DODACIE PODMIENKY

1. Spôsoby dodania produktu:
Dodanie tovaru je možné nasledujúcim spôsobom:
– doručovanie kuriérom (123 kuriér),
– doručovanie cez NABAL transport,
– osobný odber po dohode na termíne (Nabal, Oravský Podzámok 143, 027 41)
2. Cena a platenie.

Pri objednávke produktu a doručovaní. poštovné + balné spolu
NABAL transportom: 24,00 EUR
Kuriérom: 6,00 EUR
Kuriérom / NABAL transportom,
v hodnote celkovej objednávky nad 200 €
v rámci Žilinského kraja:
0,00 EUR
Osobný odber: 0,00 EUR
Príplatok za dobierku: 1,00 EUR

Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do
zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne na základe zmluvy o cene prepravného
mimo územia Slovenskej republiky.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu produktu dohodnutú v kúpnej zmluve
v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“)
podľa zák.č.18/1996 Z.z. v platnom znení formou:
– v hotovosti / platobnou kartou, priamo kuriérovi, doručovateľovi,
– bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.


3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za
deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho IBAN:
SK11 7500 0000 0040 2593 9258, VS: číslo objednávky.
4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý produkt v lehote podľa
kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí produktu.
5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za produkt dohodnutý v kúpnej
zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v
súlade s platnými právnymi predpismi SR.
6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí produktu, zmluvné
strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od
kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného produktu.
7. Ceny produktov uvedených na www stránke predávajúceho sú platné v okamihu zaslania
objednávky spotrebiteľa.
8. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, v
prípade platby prevodom na účet predávajúceho, alebo uhradením hotovosti kuriérovi.
9. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k produktu až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
10. Doklad o kúpe vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je
súčasne daňovým dokladom.
11. Prevzatie produktu kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je
dohodnuté inak.
12. K cene produktu je pripočítaná cena prepravy produktu, tak ako je vyššie uvedené v bode 7.2.
13. Produkt je predávaný podľa požiadaviek kupujúceho a vystavených vzorov, katalógov, typových
listov, vzorkovníkov predávajúceho, umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho.
14. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku
spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.
15. Kupujúci prevezme produkt prostriedkom, ktorý je uvedený v akceptácii objednávky
kupujúceho predávajúcim.
16. Údaje o vlastnostiach produktov, množstvo a ostatné údaje obsiahnuté internetovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho sú záväznými údajmi.
17. Miestom dodania produktu je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa
zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
18. Predávajúci dopraví produkt kupujúcemu na adresu určenú v kúpnej zmluve kupujúcim.
Produkt sa považuje za dodaný okamihom doručenia produktu na adresu uvedenú v záväznej
akceptácii objednávky.
19. V prípade, ak predávajúci dopraví produkt kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve
kupujúcim, kupujúci prevezme tovar osobne alebo zabezpečí, aby tovar prevzala osoba, ktorú
splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a
podpíše protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru
uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej
zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plno mocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru
opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady
s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej
zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej
akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho
oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o
doručení a odovzdaní tovaru.
20. Náklady spojené s vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie
je povinný kupujúcemu poskytnúť.
21. Ak kupujúci skontroluje produkt po doručení a zistí, že produkt má nejaké vady, túto
skutočnosť oznámi predávajúcemu a uplatní u predávajúceho reklamáciu produktu, resp. odstúpenie
od zmluvy u predávajúeho.
22. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný produkt nemôže dodať alebo službu
poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu
zaplatenú za produkt alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom
plnení. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný
nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie produktu alebo
služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať produkt alebo
poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

 

8. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA
TOVARE

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k produktu až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za
produkt.

9. AUTORSKÉ PRÁVA

Autorské práva sa riadia Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z. v platnom znení.

10. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia produktu bez
udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predávajúci je povinný prevziať produkt a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa
doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt vrátane nákladov, ktoré
spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie produktu
znáša spotrebiteľ.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a
spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na
odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu,
ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie
od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na
mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s
iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich
dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré
predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho;
to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako
náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy
predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh
nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov,
poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci
voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase
alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo
s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že
vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
2. Odstúpenie od zmluvy kupujúci urobí písomnou formou. Do odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa
prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúci uvedie identifikáciu
kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu produktu, spôsob, akým má predávajúci
vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.
Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo
ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak
predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v
posledný deň lehoty.
3. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov,
ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním a doručením produktu, ak kupujúci spolu s
produktom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci
vynaložil v súvislosti s objednaním produktu.
4. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním produktu sa považujú náklady na
uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci
urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú
stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na
internetovej stránke, alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru.

11. ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI

Kupujúci je povinný bezpodmienečne zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú mu
sprístupnené v súvislosti s dodávkami od predávajúceho a ktoré môže považovať s ohľadom na
okolnosti jednoznačne za obchodné alebo firemné tajomstvo a ktoré majú byť zachované ako
dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.
Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je
splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí
mať písomnú formu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ.
4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné
ustanovenia nasledujúcich zákonov a nariadení:
a. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
b. Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. (v
znení platných noviel),
c. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení platných noviel),
d. Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník (v znení platných noviel).
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej
zmluvy.
6. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie produktu predávajúcemu
podľa § 10 ods. 3, zákona a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie
produktu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
7. Kupujúci je prípadne povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie
podľa § 10 ods. 5, zákona ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil
predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, zákona.
8. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle
ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
9. Dĺžka trvania zmluvy – počas platnosti záručnej doby, podmienky vypovedania zmluvy sú vyššie
uvedené.
10. Prípadné riešenia vzniknutého sporu je možne riešiť aj mimosúdnou cestou prostredníctvom
vzájomnej dohody.
11. Vlastnícke právo predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho až po zaplatení všetkých platieb
uvedených v zmluve.
12. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v
prípade že si kupujúci objednal produkt, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od
dopravcu neprevzal tento produkt, alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného
odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju
povinnosť, podľa ktorej je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
13. Pri určovaní výšky náhrady škody, podľa vyššie spomínaného bobu predávajúci berie do úvahy
predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania produktu, náklady
spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu
vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
14. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z
časti.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy.
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia produktu.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto
zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na
adrese: objednavky@nabal.sk
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na
adrese: NABAL s.r.o, SNP 1201/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO 50 974 459, alebo na stránke:
http://nabal.sk/wp-content/uploads/2022/03/Odstúpenie-od-zmluvy-eshop_nabal.pdf
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na
odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy.
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím
zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám.
Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude
doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým
spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to
bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
3. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo
akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom
našej internetovej stránky: http://nabal.sk/wp-content/uploads/2022/03/Odstúpenie-od-zmluvy-eshop_nabal.pdf .Ak využijete
túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči
(napríklad e-mailom).
4. Lehota sa považuje za zachovanú, ak produkt odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným
spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti produktu.
5. Informácie uvedené v tomto poučení tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s
výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.
6. Kupujúci odoslaním objednávky a stlačením tlačítka „objednávka s povinnosťou platby“
výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
7. Predávajúci bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním
produktu, poskytuje spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.
Potvrdenie obsahuje:
– všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1, zákona ak predávajúci neposkytol tieto informácie
spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku.
8. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj pred začatím
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
9. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona u predávajúceho
v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne,
na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne
formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.
Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý mu odovzdal predávajúci.
10. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od
zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona.
11. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe
zmluvy alebo v súvislosti s ňou; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.zákona.
2. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký
použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s
predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne
ďalšie poplatky.
3. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne
zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a
nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
4. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj produktu, predávajúci nie je povinný vrátiť
kupujúcemu platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je produkt doručený alebo kým spotrebiteľ
nepreukáže zaslanie produktu späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si produkt
vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Povinnosti a oprávnenia spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy
1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo
ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak
predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v
posledný deň lehoty.
2. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie produktu predávajúcemu, alebo
osobe poverenej predávajúcim na prevzatie produktu. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich
bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona.
3. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a
funkčnosti produktu. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty produktu, ak si predávajúci
nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h)
zákona.
V Dolnom Kubíne, dňa 16.3.2022